top of page

Privacy Policy

Privacyverklaring

Elsocare VZW verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via:

E-mail: zorgassistent@elsocare.be

Verwerkingsdoeleinden

Elsocare VZW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer, waaronder klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, het beoordelen van solvabiliteit, profilering, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Overdracht aan derden

Indien nodig voor de vermelde doeleinden worden persoonsgegevens gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Elsocare VZW of met andere partners van 't Elsocare VZW. Elsocare VZW waarborgt dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder boekhoudkundige verplichtingen.

Recht van Betrokkenen

De klant heeft te allen tijde de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens:

  • Recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en bezwaar tegen verwerking op basis van artikel 6.1 (f), inclusief profilering.

  • Recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.

  • Recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere vennootschap.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de klant:

Direct Marketing

De klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing.

Direct Marketing

De klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page